[Genomic distribution of AML1-ETO fusion protein binding sites].

Publication
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology, (18), 3, pp. 553-558
comments powered by Disqus