[Influence of AML1 and AML1-ETO on transcriptional regulation of nucb2 gene].

Publication
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi / Zhongguo bing li sheng li xue hui = Journal of experimental hematology / Chinese Association of Pathophysiology, (17), 6, pp. 1482-1486
comments powered by Disqus